USUARI
(opcional)
Please use a valid mail address
Bad Password
Passwords do not match
(opcional)
La data de naixement serà utilitzada per determinar la categoria en la qual l'usuari participa. Si vas néixer abans del 7 de juny de 2012 participaràs en la categoria adult, en cas contrari en la de joves. Assegura't d'introduir correctament la teva data de naixement, d'això depèn que participis en la categoria que et correspon. Per tant, no es podrà corregir, i participar en una categoria incorrecta et desqualifica i invalida per participar en el concurs
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
(opcional)
Les dades personals només s'utilizaran amb finalitats estadístiques i en cas necessari per a contactar amb els participants.
(opcional)
Les dades incloses en el formulari de participació d’Inspiraciència es tracten a l'empara del que es preveu a l'apartat e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades per la (Delegació del CSIC a Catalunya), en l'exercici de la seva funció divulgativa. S'utilitzaran per a posar-se en contacte amb els participants i després del lliurament de premis del concurs seran eliminades. Té dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i a exercir, d'acord amb l'article 21 del citat Reglament, el dret a oposar-se a la recepció de correus. En el cas que així ho desitgi -o d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió o portabilitat- pot cancel·lar la seva participación, comunicant-ho a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., especificant, si s’escau, els supòsits pels quals no vol que es tractin les seves dades i correu electrònic. Pot així mateix contactar amb el delegat de protecció de dades del CSIC: jose.lopez.calvo@csic.
Cancel·lar

ESCOLA D'ESCRIPTURA

EUSKAL ETXEA

AEELG

EDITORIAL GALAXIA

METODE

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA

EL HUYAR

AELC

BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

ESCUELA DE ESCRITORES

ESCUELA DE ESCRITORES

IDATZEN