Bases

Bases del concurs

Objecte

Inspiraciència és un concurs de relats d’inspiració científica. És una iniciativa que relaciona ciència i escriptura d’una manera lúdica i que pretén crear un espai obert on pensar i imaginar la ciència des de la ficció. El seu objectiu és fomentar la creació literària com a forma lliure i personal d’acostament al pensament científic i d’explorar realitats abans no imaginades.


1. Hi pot participar qualsevol persona que presenti un relat original, en qualsevol de les llengües del concurs (català, castellà, eusquera i gallec), inspirat en una temàtica científica.

2. Els originals han d'estar escrits en català, castellà, eusquera o gallec. Han de ser inèdits i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver-se publicat en cap altre mitjà o bloc personal.

Modalitat i categories

3. El concurs té una única modalitat competitiva:

  • Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules, dins de la qual, en aquest 2022, podrà optar-se per la temàtica lliure o la d'Intel·ligència Artificial.

4. Els participants poden participar en una de les següents categories:

  • Adult (a partir de 18 anys), s’entén que els participants són majors d’edat quan s’acabi el termini de presentació de relats.
  • Jove (de 12 a 17 anys), és a dir, els participants són menors de 18 anys quan s’acabi el termini de presentació de relats.

5. Cada participant pot presentar quatre relats com a màxim, sempre que estiguin escrits en llengües diferents. Tots els relats d’un participant han de ser originals i no es pot presentar un mateix relat en diferents llengües.

6. El professorat que hagi promogut la participació de l’alumnat amb com a mínim un relat a la categoria Jove del concurs podrà optar al premi especial «De ciències i de lletres».

Presentació dels relats

7. Els originals s’han de presentar a través del web: www.inspiraciencia.es. Prèviament, els participants s’han de registrar. La data de naixement estableix la categoria (Jove o Adult) a la qual es participa.

8. Els participants podran accedir al seu compte amb un nom d’usuari i una contrassenya. El pseudònim serà el nom amb el que signaran els relats. El nom del concursant no es farà públic llevat que resulti guanyador o finalista.

9. Cada participant podrà presentar un relat en cadascuna de les llengües del concurs. Els guanyadors d’una edició, per a una categoria i llengua, no podran presentar-se a la mateixa categoria i llengua en les dues edicions següents.

10. Per optar al premi especial «De ciències i de lletres» el professorat haurà d’explicar el procés seguit a l’aula per a la preparació de relats amb l’alumnat i participació en el concurs. Els professors hauran de lliurar la següent documentació en els formats requerits: resum del procés seguit a l'aula (Word, màxim 150 paraules), desglossament del procés seguit a l'aula de manera visual (PDF, de màxim 4 pàgines) i un vídeo curt (en aquest format els professors poden contar el que considerin necessari; en MP4, màxim 2 minuts). El vídeo podrà compartir-se mitjançant un enllaç a YouTube o Vimeo. Els arxius s'enviaran a través d'un formulari habilitat a la web.

11. El termini de presentació de relats finalitza el 5 de juny de 2022.

Premis

12. L'acte de lliurament de premis tindrà lloc a València i s'anunciarà amb antelació.

13. El concurs preveu un premi institucional per a cada categoria i llengua, i un premi del públic per categoria. També s’atorgarà un premi institucional especial De ciències i de lletres al professorat que hagi participat amb els alumnes en el concurs. Aquest any 2022 es lliuraran premis també en la modalitat d'Intel·ligència Artificial (per a cada categoria i llengua).

14. Els premis seran dispositius electrònics, llibres de divulgació, cursos d’escriptura, la subscripció a revistes de divulgació. Els premis de la temàtica d'Intel·ligència Artificial es donaran a conèixer pròximament.

15. L’organització es reserva el dret de declarar deserts un o més premis si considera que les obres presentades no assoleixen la qualitat mínima necessària.

Jurat i criteris de valoració

16. Per als premis institucionals es designarà un jurat que valorarà les contribucions i proposarà les obres guanyadores. Estarà format per persones de l’àmbit de la ciència, la literatura, l’art, la divulgació. S’anunciarà prèviament.

La comissió organitzadora vetlla per tal que els relats es publiquin al lloc web i s’encarrega de fer la preselecció de relats que passarà al jurat mitjançant un sistema de doble moderació.

17. A l’hora de valorar els relats es tindrà en compte l’adequació a la temàtica del concurs, la qualitat literària, l'originalitat en el plantejament, l’estructura i la coherència de la narració, com també l’estil, la creativitat i la imaginació.

18. Per al premi «De ciències i de lletres» es tindrà en compte la qualitat del procés de creació i selecció de relats a l’aula, el grau d’interdisciplinarietat i de motivació de l’alumnat.

19. El premi del públic es decidirà a través d’una votació en línia oberta a tothom. El públic premiarà el relat més votat de cada categoria, amb independència de la llengua en la qual s’hagi escrit.

20. La votació es farà sobre la mateixa selecció de relats que passi al jurat. Per votar caldrà registrar-se. Cada persona podrà emetre un vot per relat, sense restricció del nombre de relats votats, a través del formulari que s’habilitarà en el seu moment.

Participació

21. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases.

22. Els relats guanyadors podran ser publicats en mitjans físics i/o digitals sempre mencionant l’autoria.

 

Barcelona, 25 de febrer de 2022

T'agrada escriure?